Dematerializacja

Moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.).

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00.