Wyniki

Poniżej prezentowane są wyniki z raportu za II kwartał 2020 r.

JEDNOSTKOWE DANE

Jednostkowy Bilans

 30.06.202030.06.2019
A. Aktywa trwałe                  1 386 915,71                          1 540 823,55   
I. Wartości niematerialne i prawne                                   –                                              –     
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   –                                              –     
2. Wartość firmy                                   –                                              –     
3. Inne wartości niematerialne i prawne                                   –                                              –     
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                   –                                              –     
II. Rzeczowe aktywa trwałe                                   –                                              –     
1. Środki trwałe                                   –                                              –     
2. Środki trwałe w budowie                                   –                                              –     
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                   –                                              –     
III. Należności długoterminowe                                   –                                              –     
1. Od jednostek powiązanych                                   –                                              –     
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                   –                                              –     
3. Od pozostałych jednostek                                   –                                              –     
IV. Inwestycje długoterminowe                  1 386 915,71                          1 540 823,55   
1. Nieruchomości                                   –                                 40 000,00   
2. Wartości niematerialne i prawne                                   –                                              –     
3. Długoterminowe aktywa finansowe                  1 386 915,71                          1 500 823,55   
4. Inne inwestycje długoterminowe                                   –                                              –     
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                   –                                              –     
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                   –                                              –     
2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                   –                                              –     
B. Aktywa obrotowe                     808 456,54                             953 080,92   
I. Zapasy                                   –                                              –     
1. Materiały                                   –                                              –     
2. Półprodukty i produkty w toku                                   –                                              –     
3. Produkty gotowe                                   –                                              –     
4. Towary                                   –                                              –     
5. Zaliczki na dostawy i usługi                                   –                                              –     
II. Należności krótkoterminowe                     595 135,17                             939 354,51   
1. Należności od jednostek powiązanych                     320 211,26                             320 211,26   
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                   –                                              –     
3. Należności od pozostałych jednostek                     274 923,91                             619 143,25   
III. Inwestycje krótkoterminowe                     213 321,37                               13 726,41   
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     213 321,37                               13 726,41   
2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                   –                                              –     
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                   –                                              –     
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                   –                                              –     
D. Udziały (akcje) własne                                   –                                              –     
Aktywa razem                  2 195 372,25                          2 493 904,47   

 

 30.06.202030.06.2019
                  2 195 372,25                          2 493 904,47   
A. Kapitał (fundusz) własny– 6 557 635,65    – 6 046 613,97   
I. Kapitał (fundusz) podstawowy                     280 000,00                             280 000,00   
II. Kapitał (fundusz) zapasowy                     758 371,50                             758 371,50   
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                                   –                                              –     
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                     728 000,00                             728 000,00   
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych– 8 225 714,33    –  7 567 170,09   
VI. Zysk (strata) netto– 98 292,82    –  245 815,38   
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                   –                                              –     
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                  8 753 007,90                          8 540 518,44   
I. Rezerwy na zobowiązania                                   –                                   2 586,00   
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                   –                                              –     
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                   –                                              –     
3. Pozostałe rezerwy                                   –                                   2 586,00   
II. Zobowiązania długoterminowe                                   –                                              –     
1. Wobec jednostek powiązanych                                   –                                              –     
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                   –                                              –     
3. Wobec pozostałych jednostek                                   –                                              –     
III. Zobowiązania krótkoterminowe                  8 753 007,90                          8 537 932,44   
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                       13 996,87                               13 996,87   
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                   –                                              –     
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                  8 739 011,03                          8 523 935,57   
4. Fundusze specjalne                                   –                                              –     
IV. Rozliczenia międzyokresowe                                   –                                              –     
1. Ujemna wartość firmy                                    –                                              –     
2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                   –                                              –     
Pasywa razem                  2 195 372,25                          2 493 904,47   

Jednostkowy Rachunek zysków i strat

 NARASTAJĄCO 2019II KWARTAŁ 2019NARASTAJĄCO 2020II KWARTAŁ 2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:22 557,26 18 069,00 10 000,00 10 000,00
– od jednostek powiązanych0,000,000,000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 557,26  18 069,0010 000,00 10 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,000,000,000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,000,000,000,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,000,000,000,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ33 330,03 30 749,95 7 649,00 4 080,00
I. Amortyzacja0,000,000,000,00
II. Zużycie materiałów i energii-31,960,000,000,00
III. Usługi obce32 894,9930 282,957 649,004 080,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:467,00467,000,000,00
– podatek akcyzowy0,000,000,000,00
V. Wynagrodzenia0,000,000,000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,000,000,000,00
– emerytalne0,000,000,000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,000,000,000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,000,000,000,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)(10 772,77)(12 680,95)2 351,00 5 920,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE2,76 2,76 141 864,00 1,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,000,00141 527,480,00
II. Dotacje0,000,000,000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,000,000,000,00
IV. Inne przychody operacyjne2,762,76336,521,52
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE13 760,73 8 776,77 0,00 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,000,000,000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,000,000,000,00
III. Inne koszty operacyjne13 760,738 776,770,000,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)(24 530,74)(21 454,96)144 215,00 5 921,52
G. PRZYCHODY FINANSOWE0,00 0,00 0,00 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,000,000,000,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:0,000,000,000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,000,000,000,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:0,000,000,000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,000,000,000,00
II. Odsetki, w tym:0,000,000,000,00
– od jednostek powiązanych0,000,000,000,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,000,000,000,00
– w jednostkach powiązanych0,000,000,000,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,000,000,000,00
V. Inne0,000,000,000,00
H. KOSZTY FINANSOWE221 284,64 111 614,20 242 507,82 110 641,21
I. Odsetki, w tym:221 284,64111 614,20242 507,82110 641,21
– dla jednostek powiązanych0,000,000,000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,000,000,000,00
– w jednostkach powiązanych0,000,000,000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,000,000,000,00
IV. Inne0,000,000,000,00
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)(245 815,38)(133 069,16)(98 292,82)(104 719,69)
J. PODATEK DOCHODOWY0,00 0,00 0,00 0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)0,00 0,00 0,00 0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)(245 815,38)(133 069,16)(98 292,82)(104 719,69)

 

Jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym

 NARASTAJĄCO 2020NARASTAJĄCO 2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)(6 459 342,83)(5 800 798,59)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości–   –  
– korekty błędów–   –  
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach(6 459 342,83)(5 800 798,59)
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu280 000,00 280 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego–    
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu280 000,00 280 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu758 371,50 758 371,50
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego–    
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu758 371,50 758 371,50
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu  
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny–   –  
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu–   –  
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu728 000,00 728 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych–    
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu728 000,00 728 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu(8 225 714,33)(7 567 170,09)
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach–   –  
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu –  
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu8 225 714,33 7 567 170,09
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 225 714,33 7 567 170,09
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu8 225 714,33 7 567 170,09
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu(8 225 714,33)(7 567 170,09)
6. Wynik netto(98 292,82)(245 815,38)
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)(6 557 635,65)(6 046 613,97)
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego(6 557 635,65)(6 046 613,97)
     podziału zysku (pokrycia straty)  

 

Jednostkowy Rachunek przepływów pieniężnych

NARASTAJĄCO 2020NARASTAJĄCO 2019
I. Zysk (strata) netto(98 292,82)(245 815,38)
II. Korekty razem(31 397,64)212 373,62
1. Amortyzacja–  –  
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych–  –  
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)242 507,82 221 284,64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej(141 527,48)–  
5. Zmiana stanu rezerw–  –  
6. Zmiana stanu zapasów–  –  
7. Zmiana stanu należności2 894,80 91 445,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów(135 272,78)(112 596,48)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych–  12 239,95
  10. Inne korekty –  –  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)(129 690,46)(33 441,76)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
I. Wpływy141 527,48 –  
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych141 527,48  
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne–   
3. Z aktywów finansowych, w tym:–  –  
4. Inne wpływy inwestycyjne–   
II. Wydatki–  –  
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
3. Na aktywa finansowe, w tym:–  –  
4. Inne wydatki inwestycyjne  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)141 527,48 –  
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  
I. Wpływy–  –  
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów  
     kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki  
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  
4. Inne wpływy finansowe  
II. Wydatki–  –  
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  
4. Spłaty kredytów i pożyczek  
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  
8. Odsetki  
9. Inne wydatki finansowe  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)–  –  
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)11 837,02 (33 441,76)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM11 837,02 (33 441,76)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU201 484,35 47 168,17
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM213 321,37 13 726,41
– o ograniczonej możliwości dysponowania  

SKONSOLIDOWANE DANE  

Skonsolidowany Bilans

30.06.202030.06.2019
A. AKTYWA TRWAŁE1 643 622,92 1 717 340,37
I. Wartości niematerialne i prawne0,00                         –     
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych0,00                         –     
2. Wartość firmy0,00                         –     
3. Inne wartości niematerialne i prawne0,00                         –     
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne0,00                         –     
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych0,00 17 217,45
1. Wartość firmy – jednostki zależne0,00 17 217,45
2. Wartość firmy – jednostki współzależne0,00                         –     
II. Rzeczowe aktywa trwałe0,00                         –     
1. Środki trwałe0,00                         –     
2. Środki trwałe w budowie0,00                         –     
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie0,00                         –     
III. Należności długoterminowe0,00                         –     
1. Od jednostek powiązanych0,00                         –     
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,00                         –     
3. Od pozostałych jednostek0,00                         –     
IV. Inwestycje długoterminowe513 333,34 569 833,34
1. Nieruchomości513 333,34  569 833,34
2. Wartości niematerialne i prawne0,00                         –     
3. Długoterminowe aktywa finansowe0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe0,00                         –     
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 130 289,58 1 130 289,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,00                         –     
2. Inne rozliczenia międzyokresowe1 130 289,58  1 130 289,58
B. AKTYWA OBROTOWE2 925 811,07 3 258 485,65
I. Zapasy0,00                         –     
1. Materiały0,00                         –     
2. Półprodukty i produkty w toku0,00                         –     
3. Produkty gotowe0,00                         –     
4. Towary0,00                         –     
5. Zaliczki na dostawy i usługi0,00                         –     
II. Należności krótkoterminowe608 353,84 1 140 192,02
1. Należności od jednostek powiązanych0,00                         –     
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,00                         –     
3. Należności od pozostałych jednostek608 353,84 1 140 192,02
III. Inwestycje krótkoterminowe214 654,04 15 490,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe214 654,04 15 490,44
2. Inne inwestycje krótkoterminowe0,00                         –     
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 102 803,19          2 102 803,19   
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY0,00 0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE0,00 0,00
AKTYWA RAZEM:4 569 433,99 4 975 826,02

 

 30.06.202030.06.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY(8 915 744,90)(8 285 094,41)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy280 000,00 280 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 758 371,50 758 371,50
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)0,00 0,00
III.  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 728 000,00 728 000,00
–  tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 728 000,00 728 000,00
– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych(10 255 248,58)(9 754 024,83)
VI. Zysk (strata) netto(426 867,82)(297 441,08)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI0,00 0,00
C. UJEMNA WARTŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH0,00 0,00
I. Ujemna wartość – jednostki zależne0,00 0,00
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne 0,00 0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA13 485 178,89 13 260 920,43
I. Rezerwy na zobowiązania0,00 2 586,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,00 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0,00 0,00
3. Pozostałe rezerwy0,00 2 586,00
II. Zobowiązania długoterminowe2 595 668,80 2 595 668,80
1. Wobec jednostek powiązanych0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3. Wobec pozostałych jednostek2 595 668,80 2 595 668,80
III. Zobowiązania krótkoterminowe10 889 510,09 10 662 665,63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3. Wobec pozostałych jednostek10 889 510,09 10 662 665,63
4. Fundusze specjalne0,00 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe0,00 0,00
1. Ujemna wartość firmy0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe0,00 0,00
PASYWA RAZEM4 569 433,99 4 975 826,02

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat

 NARASTAJĄCO 2020II KWARTAŁ 2020NARASTAJĄCO 2019II KWARTAŁ 2019
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:10 000,00 10 000,00 22 557,26 18 069,00
– od jednostek powiązanych0,00 0,00 0,00 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 000,00 10 000,00 22 557,26 18 069,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00 0,00 0,00 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00 0,00 0,00 0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ12 098,00 6 720,00 59 539,64 34 343,56
I. Amortyzacja0,00 0,00 18 000,00 0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00 0,00 (31,96)0,00
III. Usługi obce12 098,00 6 720,00 41 104,60 33 876,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:0,00 0,00 467,00 467,00
– podatek akcyzowy0,00 0,00 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia0,00 0,00 0,00 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00 0,00 0,00 0,00
– emerytalne0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00 0,00 0,00 0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)(2 098,00)3 280,00 (36 982,38)(16 274,56)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE141 864,00 1,52 367,76 367,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych141 527,48 0,00 0,00 0,00
II. Dotacje0,00 0,00 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Inne przychody operacyjne336,52 1,52 367,76 367,76
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE324 104,13 11 000,00 13 760,73 8 776,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00 0,00 0,00 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00 0,00 0,00 0,00
III. Inne koszty operacyjne324 104,13 11 000,00 13 760,73 8 776,77
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)(184 338,13)(7 718,48)(50 375,35)(24 683,57)
G. PRZYCHODY FINANSOWE0,00 0,00 0,00 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00 0,00 0,00 0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:0,00 0,00 0,00 0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,00 0,00 0,00 0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:0,00 0,00 0,00 0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale0,00 0,00 0,00 0,00
II. Odsetki, w tym:0,00 0,00 0,00 0,00
– od jednostek powiązanych0,00 0,00 0,00 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00 0,00 0,00 0,00
– w jednostkach powiązanych0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00 0,00 0,00 0,00
V. Inne0,00 0,00 0,00 0,00
H. KOSZTY FINANSOWE242 529,69 110 641,21 221 284,66 111 614,20
I. Odsetki, w tym:242 507,82 110 641,21 221 284,64 111 614,20
– dla jednostek powiązanych0,00 0,00 0,00 -7 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00 0,00 0,00 0,00
– w jednostkach powiązanych0,00 0,00 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Inne21,87 0,00 0,02 0,00
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części ud ziałów jednostek podporządkowanych    
J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)(426 867,82)(118 359,69)(271 660,01)(136 297,77)
K. Odpis wartości firmy0,00 0,00 25 781,07 0,00
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne0,00 0,00 25 781,07 0,00
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne0,00 0,00 0,00  
L. Odpis ujemnej wartości firmy0,00 0,00 0,00 0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne0,00 0,00 0,00  
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne0,00 0,00 0,00  
M.  Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0,00 0,00 0,00 0,00
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/− M) (426 867,82)(118 359,69)(297 441,08)(136 297,77)
O. PODATEK DOCHODOWY0,00 0,00 0,00 0,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)0,00 0,00 0,00 0,00
R. Zyski (straty) mniejszości    
S. Zysk (strata) netto (N−O−P+/− R) (426 867,82)(118 359,69)(297 441,08)(136 297,77)

Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym

 30.06.202030.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)(8 807 499,55)(7 979 872,26)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości–   –  
– korekty błędów–   –  
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach(8 807 499,55)(7 979 872,26)
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu280 000,00 280 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego–   –  
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu280 000,00 280 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu758 371,50 758 371,50
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego–   –  
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu758 371,50 758 371,50
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu  
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny–   –  
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu–   –  
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu728 000,00 728 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych–   –  
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu728 000,00 728 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu(10 573 871,05)(9 746 243,76)
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach–   –  
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu –  
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu10 573 871,05 9 746 243,76
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach10 573 871,05 9 746 243,76
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu10 255 248,58 9 754 024,83
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu(10 255 248,58)(9 754 024,83)
6. Wynik netto(426 867,82)(297 441,08)
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)(8 915 744,90)(8 285 094,41)
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego(8 915 744,90)(8 285 094,41)
     podziału zysku (pokrycia straty)  

 

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych

 30.06.202030.06.2019
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  
I. Zysk (strata) netto(426 867,82)(297 441,08)
II. Korekty razem297 106,49 263 733,15
1. Amortyzacja–   51 562,14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych–   –  
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)242 507,82 221 284,64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej171 576,65 –  
5. Zmiana stanu rezerw–   –  
6. Zmiana stanu zapasów–   –  
7. Zmiana stanu należności2 545,20 92 640,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów(130 541,52)(106 213,02)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych–   12 239,95
  10. Inne korekty 11 018,34 (7 781,07)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)(129 761,33)(33 707,93)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
I. Wpływy141 527,48 –  
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych141 527,48  
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne–    
3. Z aktywów finansowych, w tym:–   –  
4. Inne wpływy inwestycyjne–    
II. Wydatki–                           –     
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  
3. Na aktywa finansowe, w tym:–    
4. Inne wydatki inwestycyjne  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)141 527,48                         –     
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  
I. Wpływy–                           –     
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów  
     kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki  
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  
4. Inne wpływy finansowe  
II. Wydatki–                           –     
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  
4. Spłaty kredytów i pożyczek  
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  
8. Odsetki  
9. Inne wydatki finansowe  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)–                           –     
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)11 766,15 (33 707,93)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM11 766,15 (33 707,93)
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU202 887,89               49 198,37   
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM214 654,04               15 490,44   
– o ograniczonej możliwości dysponowania